Mijn favorieten

Verhuur

Bij stagnerende verkoop kunnen wij uw woning verhuren eventueel in combinatie met een beroep op de leegstandswet. Wij houden ons aan de erecode van de NVM bij verhuur. Zie onderstaande toelichting:


Nuttige informatie over bemiddelingskosten voor verhuurders: Bron NVM 24 juli 2013

Op de huidige huurmarkt zijn bemiddelaars actief die verhuurders benaderen met het aanbod om bemiddelingskosten bij de huurder in rekening te brengen. Dat lijkt aantrekkelijk, maar als een bemiddelaar zowel voor de verhuurder als de huurder werkt, mag hij op grond van artikel 417 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek geen courtage in rekening brengen bij de huurder. Een uitzondering geldt als het gaat om onzelfstandige woonruimte (kamerverhuur) of als de huurder bedrijfsmatig handelt.
 
Hoe zit het juridisch in elkaar?
Een bemiddelaar die in opdracht van een verhuurder een woning op een website te huur aanbiedt, voert werkzaamheden uit voor deze verhuurder. Als de bemiddelaar vervolgens een kandidaat-huurder een opdrachtformulier laat tekenen met daarin de clausule dat bij een geslaagde transactie de kosten voor de huurder zijn, treedt hij ook op als bemiddelaar voor de huurder. En dan maakt het niet uit of hij daadwerkelijk werkzaamheden voor die huurder verricht, zoals het bezichtigen van een woning of onderhandelen over de huurprijs.
 
Vanaf dat moment mag de bemiddelaar op grond van de wet geen courtage in rekening brengen bij de huurder. Toch werken veel bemiddelaars op deze manier en brengen ze huurders onterecht bemiddelingskosten in rekening. Daarbij wordt soms gebruik gemaakt van schijnconstructies om de indruk te wekken dat ze voor de huurder of beide partijen tegelijk optreden.
 
Verhuurders die in zee te gaan met bemiddelaars die hun bemiddelingskosten bij de huurder in rekening brengen, lopen het risico op gerechtelijke procedures. Uit bijgevoegde rechterlijke uitspraken blijkt bovendien dat huurders steeds vaker met succes de door hen betaalde bemiddelingskosten kunnen terugvorderen. Als de huurder ten onrechte de door de verhuurder verschuldigde bemiddelingskosten betaalt aan de bemiddelaar, geniet de verhuurder bovendien een niet-redelijk voordeel in de zin van artikel 264 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. De huurder kan in dat geval de kosten ook bij de verhuurder terugvorderen. Deze regel geldt ook voor onzelfstandige woonruimte.
 
 
 
Er mag wel courtage aan de huurder worden gevraagd als een makelaar een zoekopdracht heeft gekregen van de huurder en hij een woning vindt die geen deel uitmaakt van zijn eigen woningaanbod. In dat geval voert de makelaar immers geen werkzaamheden uit voor de verhuurder en is er geen sprake van een ontoelaatbare belangenverstrengeling.
 
Wat kunt u van uw NVM-makelaar verwachten?
De NVM ziet erop toe dat haar leden zich optimaal inzetten voor opdrachtgevers en uitsluitend hún belangen behartigen. De wettelijke mogelijkheid om kosten bij de huurder in rekening te brengen is beperkt. Administratiekosten of verhuurkosten kunnen worden berekend aan de huurder als de kosten in redelijke verhouding staan met de tegenprestatie. Hulp bij het verkrijgen van vergunningen is hier een voorbeeld van. Omdat de Wet werkt met termen als “niet redelijk voordeel”, is er sprake van een grijs gebied. Eigenlijk moet van geval tot geval bekeken worden of de aan de huurder in rekening gebrachte kosten wettelijk zijn toegestaan.
 
Om het imago van de huurmarkt te bewaken en juridische problemen te voorkomen heeft de NVM gekozen voor een strategie die gericht is op het bieden van algemene voorlichting en transparantie voor verhuurders en huurders. Bij het huuraanbod op Funda zullen de kosten voor de huurder worden getoond. Zo weet de potentiële huurder meteen welke kosten hij kan verwachten. In een toelichting wordt daarbij uitgelegd wat de wettelijke regeling inhoudt en welke mogelijkheden er zijn om ten onrechte in rekening gebrachte kosten terug te vorderen.
 
Als verhuurder voorkomt u onnodige risico’s door een NVM-makelaar als gecertificeerd bemiddelaar in te schakelen. U weet dan zeker dat u zaken doet met een betrouwbare partij en kunt u daarmee een hoop zorgen besparen.